EthicsGymWear

Algemene Voorwaarden

1. Definities:

In de Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en op een kalenderdag een overeenkomst op afstand aangaat met EthicsGymWear.

Transactieduur: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om tot hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij door EthicsGymWear tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, in het kader van een door EthicsGymWear georganiseerd systeem voor verkoop van producten en/of diensten op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Dit betekent dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Algemene voorwaarden van EthicsGymWear.

2. Identiteit:

EthicsGymWear
Egstraat 62, 1445 RS, Purmerend
E-mailadres: info@ethicsgymwear.com
KvK-nummer: 75898810
Btw-identificatienummer: NL003032362B56


3. Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EthicsGymWear en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij EthicsGymWear zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze voor de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen. op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg is kennis te nemen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien op enig moment één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg worden vervangen door een bepaling onverwijld zo dicht mogelijk bij het origineel.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

 

4. Het Aanbod:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend.

EthicsGymWear is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Als EthicsGymWear gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden EthicsGymWear niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Een ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft met name:
1) De prijs is inclusief belastingen.
2) Eventuele verzendkosten.
3) De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
4) Of het herroepingsrecht van toepassing is;
5) De wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst.
6) De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen EthicsGymWear de prijs garandeert.
7) De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.

Of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd? Zo ja, hoe deze door de consument te raadplegen is.
De manier waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Naast het Nederlands kan de overeenkomst ook in een andere taal worden gesloten.

De gedragscodes waaraan EthicsGymWear zich houdt en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen en de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een langdurige transactie.
Optioneel: Beschikbaarheid van maten, kleuren en materialen.


5. De Overeenkomst:

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt EthicsGymWear onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door EthicsGymWear is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft EthicsGymWear passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal EthicsGymWear passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

EthicsGymWear kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede over al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien EthicsGymWear op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

EthicsGymWear zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1. Het bezoekadres van de vestiging van Ethics Gym Wear waar de consument met klachten terecht kan.
2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
3. De informatie over garanties en bestaande service na verkoop.
4. De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij EthicsGymWear deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een langdurige transactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

6. Herroepingsrecht:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan EthicsGymWear bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan EthicsGymWear retourneren, conform de door EthicsGymWear verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan EthicsGymWear kenbaar te maken. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van een schriftelijk bericht/e-mail.

Nadat de consument heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

De klant heeft zijn herroepingsrecht niet uitgeoefend nadat de in lid 2 en 3 genoemde termijnen zijn verstreken. EthicsGymWear heeft het geretourneerde product niet ontvangen, dus de transactie is voltooid.

 

7. Kosten bij herroeping:

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor het terugzenden van de producten voor rekening van de consument.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal EthicsGymWear dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat de aankoop is geannuleerd, terugbetalen.
Voorwaarde is dat het product reeds door de webwinkelier is geretourneerd of sluitend bewijs van volledige retourzending kan worden overlegd.

 

8. Uitsluiting herroepingsrecht:

EthicsGymWear kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien EthicsGymWear dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
1. Dat is door EthicsGymWear tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
3. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd.
4. die snel kunnen bederven of verouderen.
5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ethics Gym Wear geen invloed heeft.
6. voor losse kranten en tijdschriften.
7. voor audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
9. Better You Pakket, na afgenomen diensten van onze partners. 

Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of in een bepaalde periode.
2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
3. Betreffende weddenschappen en loterijen.

 

9. Herroepingsrecht bij Pakketten en Diensten:

Wanneer een pakket of dienst wordt afgenomen bij EthicsGymWear geldt hiervoor het herroepingsrecht. 
Indien de consument besluit de diensten van de business partners niet af te nemen maar wel de kleding wilt behouden, dan heeft klant recht op restitutie. De kleding wordt omgerekend naar de verkoopprijs op het moment dat de klant zich beroept op het herroepingsrecht. Het bedrag wat overblijft zal worden teruggestort binnen 14 dagen.

Wanneer de consument binnen 14 dagen afziet van het totale pakket, zal restitutie plaatsvinden van het volledige aankoopbedrag. Hierbij zijn de retourvoorwaarden van kracht. Voorwaarde is dat het product reeds door de consument is geretourneerd of sluitend bewijs van volledige retourzending kan worden overlegd.


10. Uitsluiting herroepingsrecht bij Pakketten en Diensten:

Ieder recht op herroeping vervalt wanneer de consument een sessie heeft afgenomen bij één van de business partners. Ook vervalt het recht op herroeping wanneer de consument een afspraak heeft ingepland met één van onze business partners en deze niet wordt nagekomen. Er zal in deze gevallen geen restitutie plaatsvinden.

11. De prijs:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan EthicsGymWear variabele prijzen aanbieden voor producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar EthicsGymWear geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mag EthicsGymWear de prijs alleen verhogen indien zij dit in haar overeenkomst aangeeft en:
1. Ze zijn het gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen; of
2. De consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
3) De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is EthicsGymWear niet verplicht het product volgens de verkeerde prijs te leveren.


12. Conformiteit en garantie:

EthicsGymWear staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat EthicsGymWear er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door EthicsGymWear, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover EthicsGymWear kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan EthicsGymWear te worden gemeld. Retourneren van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en labels in nieuwstaat.
De garantietermijn van EthicsGymWear komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. EthicsGymWear is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de producten.

Er is geen garantie van toepassing als het volgende van toepassing is:
1) Indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
2) De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of zijn anderszins onzorgvuldig of in strijd met de instructies van EthicsGymWear behandeld en/of op de verpakking behandeld.

De gebrekkigheid is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

 

13. Levering en uitvoering:

EthicsGymWear zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Tenzij de klant specifiek akkoord gaat met een langere termijn.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal EthicsGymWear het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal EthicsGymWear zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van eventuele retourzending zijn voor rekening van EthicsGymWear.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij EthicsGymWear tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan EthicsGymWear bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


14. Verzendbeleid:

Bij EthicsGymWear zijn de verzendkosten € 4,95. Bij bestellingen vanaf 35,- euro reken wij geen verzendkosten en is jouw bestelling binnen 2-5 werkdagen in huis. Om dit mogelijk te maken gebruiken wij vaak de verzendservice van PostNL. Toch zullen we af en toe een uitzondering maken en de service van DHL, UPS of DPD inschakelen. Onze verzendkosten zullen automatisch worden weergegeven bij het afrekenscherm.
Alle bestellingen worden op werkdagen voor 16:30 verwerkt. Zodra wij de bestelling hebben afgegeven aan het postorderbedrijf ontvang je een e-mail met daarin de track&trace gegevens van jouw zending. Bestellingen geplaatst in het weekend worden maandag verwerkt en verzonden. In zeldzame gevallen, zoals tijdens de drukke periode in december, kan het voorkomen dat een zending enkele dagen vertraging oploopt. Houd alsjeblieft rekening met deze vertraging tijdens de zending.

Als de vertraging oploopt tot meer dan vijf werkdagenneem dan contact met ons op zodat wij direct een onderzoek kunnen starten.


15. Duurtransacties:

1) Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument de overeenkomst na een jaar te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Tenzij de redelijkheid en billijkheid zich verzetten tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur.

2) Annulering:
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels. en een opzegtermijn van ten minste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten sluiten. Annuleer op elk moment en zijn niet beperkt tot annulering op een bepaald tijdstip of periode. Opzeggen in ieder geval op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als EthicsGymWear voor zichzelf heeft bedongen.

3) Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend voor bepaalde tijd worden verlengd of vernieuwd.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, indien de consument maakt bezwaar tegen deze verlengde overeenkomst. kan het einde van de verlenging opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

16. Betaling:  

Conform artikel 6 lid 1 dient de consument het verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktijd te betalen. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan na ontvangst van de bevestiging door de consument.
Klanten zijn verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan EthicsGymWear te melden.
Onder bepaalde wettelijke beperkingen heeft EthicsGymWear het recht het door de consument niet betaalde bedrag terug te vorderen en redelijke kosten in rekening te brengen.

 

17. Kortingscodes en promoties:

De voorwaarden in dit artikel zijn van toepassing op het gebruik van kortingscodes die door EthicsGymWear aan de consument worden aangeboden. Door gebruik te maken van de door EthicsGymWear aangeboden kortingscodes gaat de consument akkoord met de voorwaarden in dit artikel. Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes.

Kortingscodes zijn alleen geldig voor online bestellingen op de EthicsGymWear website. De termen kortingscode en promotiecode worden door elkaar gebruikt, en in dit artikel verwijzen beide naar een voordeel dat verkregen kan worden door een code in te voeren op de EthicsGymWear webshop/website.

De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en andere specifieke gebruiksvoorwaarden staan ​​vermeld in de uitdrukking waarin de kortingscode is opgenomen. Elke kortingscode is een bepaalde tijd geldig, daarna is de kortingscode niet meer te gebruiken.
Kortingscodes uitgegeven door EthicsGymWear kunnen worden gebruikt voor aankopen op (ethicsgymwear.com). De kortingscodes zijn alleen geldig bij ethicsgymwear.com en niet bij partners van EthicsGymWear tenzij anders vermeld.

Tenzij anders vermeld, is elke kortingscode slechts één keer per persoon en per e-mailadres te gebruiken.
Indien een kortingscode wordt gebruikt voor producten waarvan de (totaal)prijs lager is dan de waarde van de kortingscode, vervalt de resterende waarde van de kortingscode.

Indien de consument de producten retourneert waarbij de kortingscode is gebruikt, vervalt de korting. De consument kan de kortingscodes niet inwisselen voor geld. De kortingscode is niet van toepassing op andere producten dan die waarop de actiekortingscode van toepassing is en die staan ​​beschreven in de uitingen die de code bevatten.

Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. Bij diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Het verlies omvat ook het (per ongeluk) verwijderen van e-mails. Het is niet toegestaan ​​kortingscodes te wijzigen of te vervalsen, waaronder begrepen hacken, virussen verspreiden, spammen of doorsturen.

De consument mag de kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Elke (poging tot) fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt geweigerd.
Per bestelling kan de consument een onbeperkt aantal cadeaubonnen inwisselen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt aantal cadeaubonnen.

De kortingscode is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. Indien naar het oordeel van EthicsGymWear een kortingscode niet geldig is voor de geplaatste bestelling, behoudt EthicsGymWear zich het recht voor de bestelling te weigeren.

EthicsGymWear behoudt zich het recht voor om een ​​kortingscode op elk moment in te trekken. Voor de vervaldatum van de kortingscode is EthicsGymWear gerechtigd de klant per e-mail een herinnering te sturen dat de kortingscode nog niet door de klant is gebruikt.

18. Websites van onze partners:

1. Als onderdeel van onze service aan u kan EthicsGymWear naar eigen goeddunken links verstrekken naar websites van derden die worden gebruikt en beheerd door derden. Deze websites hebben hun eigen methoden en voorwaarden voor het verzamelen van informatie.
2. EthicsGymWear is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de manier waarop derden uw persoonsgegevens verwerken, noch voor de inhoud van hun websites. Wij raden u aan het privacybeleid van deze websites, inclusief de websites die vanaf deze website toegankelijk zijn, aandachtig te lezen.


19. Klachtenprocedure:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EthicsGymWear, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij EthicsGymWear ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door EthicsGymWear binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Een klacht schort de verplichtingen van EthicsGymWear niet op, tenzij EthicsGymWear schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht door EthicsGymWear gegrond wordt bevonden, zal EthicsGymWear naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

20. Geschillen:

Op overeenkomsten tussen EthicsGymWear en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

ACCOUNT
Favorieten
Login
Create an account

A link to set a new password will be sent to your email address.

Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om je ervaring op deze site te ondersteunen, om toegang tot je account te beheren en voor andere doeleinden zoals omschreven in ons privacy policy.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TOP

SHOPPING BAG 0